Szkody Górnicze

Odszkodowania za szkody górnicze od zakładu górniczego

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek

We współpracy kładziemy nacisk na prosty język komunikacji. Dynamikę działania, nieszablonowość w podchodzeniu do zagadnień prawnych skutkujące właśnie zadowoleniem Klientów, zapewniane są przez zwykłych ludzi – prawników kancelarii.

Firma powstała w 2006 roku. Obecnie nasz zespół składa się z wielu adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, aplikantów i prawników.

Co to są szkody górnicze?

Powstanie szkody jest uznawane za jeden z warunków odpowiedzialności odszkodowawczej. Pojęcie to choć bardzo często używane w języku prawnym nie posiada jednak definicji ustawowej. Należy zatem przyjąć, że szkoda górnicza to wszelkie negatywne konsekwencje jakie doznała osoba poszkodowana wbrew swojej woli.

Tradycyjnie w nauce prawa cywilnego wyróżniamy dwa rodzaje szkody:

– szkodę majątkową, polegającą na uszczerbku w majątku poszkodowanego, która rodzi obowiązek świadczenia odszkodowawczego, a jej wysokość obliczana jest pomiędzy różnicą w stanie majątkowym przed i po zdarzeniu powodującym szkodę.

– szkodę niemajątkową, określana jest również mianem krzywdy, a w przypadku jakiegokolwiek uszczerbku w dobrach niemajatkowych takich jak np. odczuwanie bólu fizycznego czy cierpienia psychicznego.

Co to są szkody górnicze?

Należy również wspomnieć, że szkoda majątkowa może mieć postać straty (damnum emergens) lub utraconych korzyści (lucrum cessans).

Nie ulega wątpliwości, że przypadku szkód pochodzenia górniczego będziemy mieli do czynienia z przykładem szkody majątkowej, która ściśle związana jest z ruchem zakładu górniczego powodującego jakiekolwiek uszkodzenia na nieruchomości usytuowanej na terenie górniczym (obszar, w obrębie którego przewiduje się negatywny wpływ eksploatacji górniczej). Zatem szkodą górniczą określa się wszelkie uszkodzenia nieruchomości (zarówno jeśli chodzi o obiekty budowlane, jak i grunty rolne czy leśne) spowodowane działalnością zakładu górniczego, w stosunku do których wykazano istnienie związku przyczynowo skutkowego pomiędzy ruchem zakładu górniczego, a konkretnymi uszkodzeniami.

Należy również wspomnieć, że szkoda majątkowa może mieć postać straty (damnum emergens) lub utraconych korzyści (lucrum cessans).

Strata oznacza rzeczywiste pomniejszenie majątku poszkodowanego i najczęściej przejawia się w zniszczeniu i uszkodzeniu mienia bądź poniesieniu niezbędnych kosztów pieniężnych mających na celu usunięcie negatywnych następstw szkody. Utracone korzyści mają charakter hipotetyczny i przejawiają się brakiem spodziewanych korzyścią, które mogłyby powiększyć majątek poszkodowanego, gdyby nie wystąpienie szkody.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego obie wyżej wymienione formy szkody majątkowej rodzą obowiązek odszkodowawczy, co przejawem zasady pełnego odszkodowania.

Nie trudno sobie wyobrazić, że w przypadku szkód pochodzenia górniczego będziemy mieli do czynienia z obie postaciami szkody majątkowej.

Przykładowo w sytuacji, w której w wyniku negatywnego oddziaływania zakładu górniczego uszkodzeniu uległ budynek, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, szkodą będzie zarówno zniszczony budynek, jak również brak spodziewanego zysku jaki poszkodowany przedsiębiorca mógłby osiągnąć, gdyby nie zaprzestał prowadzenia swojej działalności.

Jak powstają szkody górnicze?

Mieszkańcy terenów objętych działalnością górniczą muszą liczyć się z negatywnymi konsekwencjami jakimi są szkody górnicze, które niestety pojawiają się co raz częściej.

Funkcjonowanie licznych zakładów górniczych powoduje niekorzystne zmiany w ukształtowaniu terenu powierzchni ziemskiej, co jednocześnie skutkuje zniszczeniem zarówno samego gruntu, jak i obiektów budowlanych.

Warto wspomnieć, że negatywne skutki eksploatacji górniczej mogą występować zarówno podczas bieżącej działalności zakładu górniczego, jak również wiele lat po eksploatacji, co jest związane z ruchem górotworu czy występowaniem pustek poeksploatacyjnych, powodujących, że teren górniczy nie jest uspokojony sejsmicznie i może negatywnie wpływać na nieruchomości.

Jak powstają szkody górnicze?

Jednym ze sposobów eksploatacji węgla jest metoda głębinowa polegająca na budowie podziemnych szybów i wybywaniu z nich pokładów węgla.

Jednym ze sposobów eksploatacji węgla jest metoda głębinowa polegająca na budowie podziemnych szybów i wybywaniu z nich pokładów węgla. Metoda taka wywiera jednak negatywny wpływ na to, co znajduje się na powierzchni, a w szczególności nad eksploatowanym obszarem, powodując obniżanie terenu i występowanie szkód górniczych. Dość częstym zjawiskiem w eksploatacji węgla jest używanie materiałów wybuchowych, co generuje powstawanie dodatkowych wstrząsów.

Eksploatacja górnicza jest przyczyną występowania tzn. deformacji nieciągłych polegającą na zniekształceniu terenu poprzez przerwanie jego ciągłości i przemieszczenie się części gruntu.

Do najczęściej występujących negatywnych skutków działalności górniczej zaliczamy wszelkie zniszczenia i uszkodzenia obiektów budowlanych poprzez naruszenie ich konstrukcji, powstawanie szczelin, pęknięcia ścian czy również utratę pionowości budynku.

Potrzebujesz pomocy w sprawie szkód górniczych? Skontaktuj się z nami tel.: 32 205 50 13

Poznaj specjalistów prawa górniczego

MACIEJ SECHMAN

Specjalista prawa górniczego

RAFAŁ DRZEWIECKI

Specjalista prawa górniczego

RAFAŁ KIRSCH

Specjalista prawa górniczego

Pomoc prawna przy szkodach górniczych obejmuje min.:

Konsultacje na każdym etapie sprawy, w tym doradztwo doboru odpowiednich środków ochrony prawnej

Prowadzenie negocjacji oraz postępowania ugodowego z zakładem górniczym

Prowadzenie postępowania sądowego 

Skuteczna egzekucja od zakładu górniczego na podstawie wyroku sądowego.